เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h ประวัติสน.บก.บก.ทท.

.........................

วันสถาปนา สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

           ส่วนราชการภายในกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ปรับปรุงพื้นที่ และอาคารสำนักงาน เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย การดูแล และบำรุงรักษา สภาพภูมิทัศน์ ภายใน และภายนอก กองบัญชาการกองทัพไทย จึงทำให้ผู้บังคับบัญชาในขณะนั้น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องมีหน่วยงาน ในการดูแล และรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ จึงได้จัดตั้ง กองร้อยบริการ กองบัญชาการทหารสูงสุด

          ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ตอนกองบัญชาการ กองบัญชาการทหารสูงสุด ตามคำสั่ง กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๗๕๑/๔๙ และได้ปรับโครงสร้างใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการให้กองบัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนั้น โดยแยกจาก กรมยุทธบริการทหาร มาตั้งหน่วยใหม่ภายใน กองบัญชาการทหารสูงสุด เดิม ณ อาคาร ๑๓ โดยมี พันเอก วงษ์วัชระ จำรัสประเสริฐ เป็นหัวหน้าตอนกองบัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนั้น ซึ่งยังมีกำลังพลไม่เต็มรูปแบบตามโครงสร้างการจัดของหน่วย 

          เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ เป็น กองบัญชาการกองทัพไทย จึงทำให้ส่วนราชการสังกัดในกองบัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนั้น เปลี่ยนสังกัดขึ้นตรง กองบัญชาการกองทัพไทย ขณะนั้นเอง ตอนกองบัญชาการ กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้เปลี่ยนเป็น ตอนกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ตามคำสั่ง กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ ๕๑๔/๕๒ ลง ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒  โดยมีชื่อย่อว่า ตอน บก.บก.ทท. ตาม อัตราเฉพาะกิจ ที่ ๐๔๐๐ โดยมีที่ตั้ง ภายใน กองบัญชาการกองทัพไทย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยมี พันเอก ณรงค์รัชช์  โตสิงห์ตระกูล เป็นหัวหน้าตอนกองบัญชาการเป็นหน่วยที่ขึ้นตรงกับ สำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด  

            เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้เปลี่ยนเป็น สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ตามพระราชกฤษฎีกา   แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพระราชกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๑ ก ลง ๑๑ พ.ค.๕๕ มีผลตั้งแต่ ๑๒ พ.ค.๕๕ จนถึงปัจจุบัน โดยมี พลตรี หม่อมหลวง ประวีร์  จักรพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

การแบ่งสวนราชการใน ตอนกองบัญชาการการ
                  ประกอบด้วย กองบังคับการ ซึ่งมีหน้าที่ปกครอง อำนวยการ ควบคุมและกำกับดูแล การบริหารงานตามภารกิจ กองร้อยระวังป้องกัน กองร้อยกองบัญชาการ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการระวังป้องกัน การสูทกรรม การขนส่ง การสื่อสาร การยุทธโยธา รวมทั้งการให้บริการ อื่น ๆ

ภารกิจหน่วย

              มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการให้การบริการ ดูแลรักษาสถานที่ และควบคุม กำกับดูแล การระวังป้องกัน การรักษาความปลอดภัย  ณ  ที่ตั้ง กองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ

          - ดูแลรักษาและทำความสะอาดสถานที่ บริเวณนอกอาคาร กองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย และดำเนินการเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลทั้งปวง รวมทั้งประดับตกแต่งสถานที่ ณ ที่ตั้ง กองบัญชาการกองทัพไทย
         - ให้บริการแรงงาน ตลอดจนการบริการอื่น ๆ
         - ประสานงาน และกำกับดูแลหน่วยต่าง ๆ ที่มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพไทย
         - ควบคุม อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการระวังป้องกัน การรักษาความปลอดภัยสถานที่ บุคคลสำคัญ ทรัพย์สินของทางราชการ ณ ที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็นหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจ เพื่อสนองตอบ ต่อนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ การระวังป้องกันที่ตั้ง กองบัญชาการกองทัพไทย ดังนั้น หน่วยจึงต้องมีความพร้อม ในการเตรียมกำลังพลเพื่อป้องภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ภายในกองบัญชาการ เช่น ภัยจากกลุ่มผู้เรียกร้องทางการเมือง ภัยจากธรรมชาติ หรือภัยจากเหตุการณ์นอกความคาดหมาย หน่วยจึงดำเนินการฝึกเตรียมความพร้อมด้าน การป้องกันอัคคีภัย ,การระวังป้องกันที่ตั้ง โดยหน่วยมีการสนธิกำลังจากส่วนราชการต่าง ๆ ในกองบัญชาการ เพื่อทำการฝึกเตรียมความพร้อม ในการระวังป้องกันที่ตั้ง   ซึ่งประกอบด้วย
- กองร้อยรักษาการณ์
- การร้อยสารวัตรทหาร
- กองร้อยระวังป้องกัน
- ชุดสารวัตรทหารผสมเหล่า
- ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์
- ชุดเจ้าหน้าที่เทคนิค
- ชุดแพทย์
- ชุดบรรเทาสาธารณภัย
- ชุดกองหนุน