เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 ประวัติสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

.........................

     ส่วนราชการภายในกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ปรับปรุงพื้นที่ และอาคารสำหนักงาน เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย การดูแล และบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ ภายใน และภายนอก กองบัญชาการ กองทัพไทย จึงทำให้ผู้บังคับบัญชาในขณะนั้น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ที่จะต้องมีหน่วยงานในการดูแล และรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ จึงได้จัดตั้ง กองร้อยบริการ กองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ตอนกองบัญชาการ กองบัญชาการทหารสูงสุด ตามคำสั่ง กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๗๕๑/๔๙ และได้ปรับโครงสร้างใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการให้กองบัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนั้น โดยแยกจาก กรมยุทธบริการทหาร มาตั้งหน่วยใหม่ภายใน กองบัญชาการทหารสูงสุด เดิม ณ อาคารที่ ๑๓ โดยมี พ.อ. วงษ์วัชระ จำรัสประเสริฐ เป็นหัวหน้าตอน กองบัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนั้น ซึ่งยังมีกำลังพลไม่เต็มรูปแบบตามโครงสร้างการจัดของหน่วย  เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการเป็น กองบัญชาการกองทัพไทย จึงทำให้ส่วนราชการสังกัดในกองบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น เปลี่ยนสังกัด ขึ้นสังกัดขึ้นตรง กองบัญชาการกองทัพไทย ขณะนั้นเอง ตอนกองบัญชาการ กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้เปลี่ยนเป็นตอน ๒ กองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ตามคำสั่ง กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ ๕๑๔/๕๒ ลง ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยมีชื่อย่อว่า ตอน บก.บก.ทท. ตาม อัตราเฉพาะกิจ ที่ ๐๔๐๐ โดยมีที่ตั้ง ภายใน กองบัญชาการกองทัพไทย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน โดยมี พันเอก ณรงค์รัชช์ โตสิงห์ตระกูล เป็นหัวหน้า  ตอนกองบัญชาการเป็นหน่วยที่ขึ้นตรงกับสำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

การแบ่งสวนราชการใน ตอนกองบัญชาการการ
     ประกอบด้วย กองบังคับการ ซึ่งมีหน้าที่ปกครอง อำนวยการ ควบคุมและกำกับดูแล การบริหารงานตามภารกิจ กองร้อยระวังป้องกัน กองร้อยกองบัญชาการ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการระวังป้องกัน การสูทกรรม การขนส่ง การสื่อสาร การยุทธโยธา รวมทั้งการให้บริการ อื่น ๆ

 

 

ภารกิจ
     ตอนกองบัญชาการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการให้การบริการ ดูแลรักษาสถานที่ และควบคุม กำกับดูแล การระวังป้องกัน การรักษาความปลอดภัย  ณ  ที่ตั้ง กองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย มีหัวหน้าตอน กองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

 1. ดูแลรักษาและทำความสะอาดสถานที่ บริเวณนอกอาคาร กองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย และดำเนินการเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลทั้งปวง รวมทั้งประดับตกแต่งสถานที่ ณ ที่ตั้ง กองบัญชาการกองทัพไทย
 2. ให้บริการแรงงาน ตลอดจนการบริการอื่น ๆ
 3. ประสานงาน และกำกับดูแลหน่วยต่าง ๆ ที่มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพไทย
 4. ควบคุม อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการระวังป้องกัน การรักษาความปลอดภัยสถานที่ บุคคลสำคัญ ทรัพย์สินของทางราชการ ณ ที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็นหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจ เพื่อสนองตอบ ต่อนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ การระวังป้องกันที่ตั้ง กองบัญชาการกองทัพไทย ดังนั้น หน่วยจึงต้องมีความพร้อม ในการเตรียมกำลังพลเพื่อป้องภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ภายในกองบัญชาการ เช่น ภัยจากกลุ่มผู้เรียกร้องทางการเมือง ภัยจากธรรมชาติ หรือภัยจากเหตุการณ์นอกความคาดหมาย หน่วยจึงดำเนินการฝึกเตรียมความพร้อมด้าน การป้องกันอัคคีภัย ,การระวังป้องกันที่ตั้ง โดยหน่วยมีการสนธิกำลังจากส่วนราชการต่าง ๆ ในกองบัญชาการ เพื่อทำการฝึกเตรียมความพร้อม ในการระวังป้องกันที่ตั้ง ซึ่งประกอบด้วย 
  - กองร้อยรักษาการณ์
  - การร้อยสารวัตรทหาร
  - กองร้อยระวังป้องกัน
  - ชุดสารวัตรทหารผสมเหล่า
  - ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์
  - ชุดเจ้าหน้าที่เทคนิค
  - ชุดแพทย์
  - ชุดบรรเทาสาธารณภัย
  - ชุดกกองหนุน
  จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้มีกลุ่มคนที่เรียกร้องทางการเมือง จึงทำให้หน่วยได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นเกียรติประวัติของหน่วย ภารกิจที่นอกเหนือจากภารกิจหลักที่กล่าวมาแล้วนั้น หน่วยยังได้จัดชุดรับ – ส่ง ในการขึ้นลงอากาศยานของผู้บังคับบัญชา และสนับสนุนส่วนราชการต่าง ๆ ในกองบัญชาการกองทัพไทยตลอดมา
  ....................................