เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

  อำนาจหน้าที่ ของ สน.บก.บก.ทท. 

1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่บริเวณภายนอกอาคาร บก.ทท. พื้นที่ส่วนกลางที่มิได้กำหนดให้หน่วยใดรับผิดชอบสภาพภูมิทัศน์การดำเนินการเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลทั้งปวง รวมทั้งประดับตกแต่งสถานที่ ณ ที่ตั้ง บก.ทท.

2. อำนวยการ ประสาน ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการสนับสนุนแรงงาน การป้องกันอัคคีภัย การรับอากาศยาน ตลอดจนบริการอื่น ๆ

3. อำนวยการ บังคับบัญชา กำกับดูแล หน่วยทหารในอัตรา ตลอดจนประสานงานและกำกับดูแลหน่วยต่าง ๆ ที่มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง บก.ทท.

4. อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการระวังป้องกัน การรักษาความปลอดภัยสถานที่ บุคคลสำคัญ ทรัพย์สินของทางราชการ ณ ที่ตั้ง บก.ทท.

5. ควบคุม อำนวยการ ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการรักษาการณ์ การจัดทหารกองเกียรติยศแก่กองบัญชาการกองทัพไทย

6. ดำเนินการกิจการสารวัตรทหาร ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย

7. ดำเนินการตามภารกิจอื่น ที่ผู้บังคับชามอบหมาย

936b3a9a817fed848e7025c0430cbb10 ค่านิยมหลัก 936b3a9a817fed848e7025c0430cbb10

1. ทหารอาชีพ ความมุ่งมั่นในการทำ ดีที่สุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภูมิใจในการทำงาน ประกอบด้วย ความมีวินัย ความเป็นผู้นำ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์ และการสร้างนวัตกรรม

2. จงรักภักดี การยึดมั่นในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งการแสดงออกถึง ความเสียสละ ในการพิทักษ์รักษาสถาบันทั้ง 3 ให้คงอยู่ตลอดไป

3. กล้าหาญ ลักษณะนิสัยที่เข้มแข็งเพื่อที่จะสร้างเกียรติยศต่อการตัดสินใจว่าผิดหรือถูก และความไม่เกรงกลัวในการเผชิญหน้าต่อภยันตรายใด ๆ

4. ทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกันด้วยความเคารพเชื่อถือ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเป็น หมู่คณะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงานเป็นทีมมีความหมาย ประกอบด้วยการบูรณาการ การปฏิบัติการร่วม และเป็นหนึ่งเดียวกัน