เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

อำนาจหน้าที่

-----------------------------

 1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่บริเวณภายนอกอาคาร บก.ทท. พื้นที่ส่วนกลางที่มิได้กำหนดให้หน่วยใดรับผิดชอบสภาพภูมิทัศน์การดำเนินการเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลทั้งปวง รวมทั้งประดับตกแต่งสถานที่ ณ ที่ตั้ง บก.ทท.

 2. อำนวยการ ประสาน ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการสนับสนุนแรงงาน การป้องกันอัคคีภัย การรับอากาศยาน ตลอดจนบริการอื่น ๆ
 3. อำนวยการ บังคับบัญชา กำกับดูแล หน่วยทหารในอัตรา ตลอดจนประสานงานและกำกับดูแลหน่วยต่าง ๆ ที่มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง บก.ทท.
 4. อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการระวังป้องกัน การรักษาความปลอดภัยสถานที่ บุคคลสำคัญ ทรัพย์สินของทางราชการ ณ ที่ตั้ง บก.ทท.
 5. ควบคุม อำนวยการ ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการรักษาการณ์ การจัดทหารกองเกียรติยศแก่กองบัญชาการกองทัพไทย
 6. ดำเนินการกิจการสารวัตรทหาร ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย
 7. ดำเนินการตามภารกิจอื่น ที่ผู้บังคับชามอบหมาย

ค่านิยมหลัก

---------------------------

 1. ทหารอาชีพ ความมุ่งมั่นในการทำ ดีที่สุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภูมิใจในการทำงาน ประกอบด้วย ความมีวินัย ความเป็นผู้นำ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์ และการสร้างนวัตกรรม
 2. จงรักภักดี การยึดมั่นในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งการแสดงออกถึง ความเสียสละ ในการพิทักษ์รักษาสถาบันทั้ง 3 ให้คงอยู่ตลอดไป
 3. กล้าหาญ ลักษณะนิสัยที่เข้มแข็งเพื่อที่จะสร้างเกียรติยศต่อการตัดสินใจว่าผิดหรือถูก และความไม่เกรงกลัวในการเผชิญหน้าต่อภยันตรายใด ๆ
 4. ทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกันด้วยความเคารพเชื่อถือ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเป็น หมู่คณะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงานเป็นทีมมีความหมาย ประกอบด้วยการบูรณาการ การปฏิบัติการร่วม และเป็นหนึ่งเดียวกัน