เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วิสัยทัศน์ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

รูป ผอ.สน.บก.บก.ทท.

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศและมีมาตรฐาน

ได้รับความเชื่อมั่น ในด้านการรักษาความปลอดภัย

บุคคลสำคัญ การระวังป้องกันที่ตั้ง และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ให้กับส่วนราชการ  ณ  ที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพไทย

ให้มีความสง่างาม เป็นที่ยอมรับของประชาชน

เหล่าทัพ และ มิตรประเทศ

-------------------------------------------