เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ภารกิจ

-----------------------------

การวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับ การให้บริการ การสนับสนุน แรงงาน การดูแลรักษาสถานที่ สภาพภูมิทัศน์ การสารวัตรทหาร และการจัดกองเกียรติยศ การระวังป้องกัน การรักษาความปลอดภัย ณ ที่ตั้ง กองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

 

การแบ่งมอบ

-----------------------------

 เป็นหน่วยขึ้นตรงสำนัก ผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุด

 

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

-----------------------------

 1. ดูแลรักษาและทำความสะอาดสถานที่ บริเวณนอกอาคาร กองบัญชาการ กอง บัญชาการกองทัพไทย ละดำเนินการเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลทั้งปวง รวมทั้งประดับ ตกแต่ง สถานที่ ณ ที่ตั้ง กองบัญชาการ กองทัพไทย
 2. ให้บริการแรงงาน ตลอดจนการบริการอื่น ๆ
 3. ประสานงาน และกำกับดูแลหน่วยต่าง ๆ ที่มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง กองบัญชาการ กองทัพไทย
 4. ควบคุม อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการระวัง ป้องกัน การรักษาความปลอดภัย สถานที่ บุคคลสำคัญ ทรัพย์สินของทางราชการ ณ ที่ตั้ง กองบัญชาการ กองทัพไทย

 

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่

-----------------------------

 1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการดูแลรักษา ความสะอาด พื้นที่บริเวณภายนอกอาคาร บก.ทท. พื้นที่ส่วนกลางที่มิได้กำหนดให้หน่วยใด รับผิดชอบสภาพภูมิทัศน์การดำเนินการเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลทั้งปวง รวมทั้งประดับตกแต่งสถานที่ ณ ที่ตั้ง บก.ทท. 
 2. อำนวยการ ประสาน ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการสนับสนุนแรงงาน การป้องกัน อัคคีภัย การรับอากาศยาน ตลอดจนบริการอื่น ๆ 
 3. อำนวยการ บังคับบัญชา กำกับดูแล หน่วยทหารในอัตราตลอดจนประสานงานและ กำกับดูแลหน่วยต่าง ๆ ที่มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง บก.ทท.
 4. อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการระวังป้องกัน การรักษา ความปลอดภัยสถานที่ บุคคลสำคัญ ทรัพย์สินของทางราชการ ณ ที่ตั้ง บก.ทท. 
 5. ควบคุม อำนวยการ ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการรักษาการณ์ การจัดทหาร กองเกียรติยศแก่กองบัญชาการกองทัพไทย
 6. ดำเนินการกิจการสารวัตรทหาร ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย 
 7. ดำเนินการตามภารกิจอื่น ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย