เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h ส่งกำลัง
  พ.ท.กิติภัทร์ พันธ์พาณิชย์  
  ร.ต. ภวัต มั่นคงศีล  
จ.ส.อ. ศิวะศิลป์ แก้วประสิทธิ์   จ.ส.อ. ปัญญวรรธน์ ระเบียบโพธิ์
พ.จ.ท.หญิง นภาพร ชื่นโกสุม. จ.ต. ณัฐพงษ์ เกตุแก้ว พล.อส.หญิง ณัฐรดา เพิ่มพรสันติ

 

ภารกิจ นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง

  •  นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงรับผิดชอบในเรื่อง การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง และการบริการเป็นผู้วางแผนใน การส่งกำลังบำรุง และประสานงานกับฝ่ายอำนวยการอื่นอย่างใกล้ชิด

ขอบเขตหน้าที่

  • การส่งกำลังบำรุง ได้แก่ การกำหนดความต้องการในการส่งกำลัง ,การจัดหา การเก็บรักษา และการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ รวมถึงการบันทึกข้อมูลรายการสิ่งอุปกรณ์ และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆการดำเนินการ ด้านสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์มีการดูแล ควบคุม และรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ การรวบรวม การกำกับดูแลการแจกจ่าย เพื่อใหเกิดความมั่นใจ การซ่อมบำรุง ได้แก่ การตรวจติดตาม วิเคราะห์สถานภาพความพร้อมของยุทโธปกรณ์ต่างๆมีการกำหนดความต้องการ ด้านงานการซ่อมบำรุง การประเมินสถานภาพของหน่วยซ่อมบำรุง กำลังพล ความชำนาญ การฝึก การอบรม เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุง ตลอดจนการรวบรวมข้อเสนอแนะจากส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาการขนส่ง ได้แก่ การวางแผนและประสานงานด้านการขนส่ง กำลังพล ยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์โดยใช้วิธีขนส่งต่าง ๆที่มีอยู่ การจัดทำคำสั่ง การให้ข้อเสนอแนะ เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติ ในการควบคุมการขนส่งการบริการ ได้แก่ การวางแผนและประสานงานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก อาคาร อาหาร การป้องกันอัคคีภัย การบริการกำลังพล การบริการทางการแพทย์เบ็ดเตล็ด มีการกำหนดความรับผิดชอบ จำนวนหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง การกำหนดความต้องการหน่วยสนับสนุนเพิ่มเติม การจัดทำประมาณการ รายงาน คำสั่งและแผนการส่งกำลัง และการปฏิบัติเป็นส่วนประสานการปฏิบัติในการวางแผนงบประมาณการส่งกำลัง