เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h ยุทธการและการข่าวบก.
  พ.ต.นราสิทธิ์ อุปทอง  
ร.อ. สิงห์ชัย ยิ้มช้อย ร.ต. พฤณท์ จันทรโตษะ ร.ต. ภาณุวิชญ์ ศิลปศร
จ.ส.อ. อิศรา แย้มเดช   จ.ส.อ. ชัยรัตน์ ชินวร
จ.ท. วีระชาติ งิ้วสุวรรณ   จ.ต. สุทธิชัย จิ๋วนางนอง
พล.อส. ประมวลศักดิ์ โพธิ์กระสังข์   พล.อส.หญิง นลพรรณ คูณธาการ

 

ภารกิจ ยุทธการและการข่าว

  • หัวหน้าฝ่ายแผน รับผิดชอบในเรื่อง เกี่ยวกับการจัด การฝึก และการยุทธ์ ตามภารกิจหลัก เป็นผู้ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนายทหารฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ ทางด้านยุทธการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของฝ่ายอำนวยการอื่น ขอบเขตหน้าที่ การจัด ได้แก่ การพัฒนา การดำรงรักษาบัญชีหน่วยทหาร การจัดยุทธภัณฑ์ การประมาณการ การระดมพล การแบ่งมอบการควบคุม การอนุมัติกำลังพล การเสนอ อฉก. และการแก้ไช ซึ่งรวมถึงตรวจสอบ และแก้ไขเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการแบ่งมอบหน่วยทหารตามจำนวน และประเภทของหน่วยเป็นไปตามความจำเป็น เพื่อสนับสนุน และการปฏิบัติ และบรรลุความสำเร็จของภารกิจที่ได้รับมอบ การกำหนดความจำเป็นในการจัดตั้งหน่วย ได้แก่ โครงสร้างกำลัง บัญชีหน่วยทหาร การใช้และความจำเป็นด้านกำลังคน การแบ่งมอบกำลังคน การทำรายงานยอดกำลังคน การอนุมัติและการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เท่าที่จำเป็น การฝึก เป็นการกำหนดความต้องการด้านการฝึกโดยอาศัยภารกิจของหน่วยและสถานภาพการฝึกของหน่วยเป็นพื้นฐาน เพื่อให้กำลังพลเกิดความมั่นใจ การวางแผน การรวบรวม การดำรงรักษาสถานภาพ ความพร้อมของหน่วย และการติดตามการใช้งบประมาณ การยุทธ์ เป็นการรักษาประมาณการยุทธ์ให้ทันสมัย โดยประสานกับฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ การจัดทำ การรับรอง การพิมพ์แจกจ่าย ระเบียบปฏิบัติประจำ การให้ข้อเสนอแนะ ลำดับความเร่งด่วน ในการแบ่งสรรทรัพยากร ที่มีความจำเป็นยิ่ง แต่มีจำนวนจำเป็น การประสานงานทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินการยุทธ์ รวมถึงการปฏิบัติร่วมกับเหล่าทัพอื่นในพื้นที่ การกำกับดูแลฝ่ายอำนวยการต่อการปฏิบัติ ในการวางแผน การตรวจสอบ การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจ