พิมพ์
h ธุรการr
  น.ท.หญิง ณาตยา จิตรภักดี ร.น.  
ร.ต. นันทภัทร์ ภูหัวตลาดf   พ.จ.อ. สาคเรสร์ ศรีวิลาศ
พ.อ.ต. ณัฐพงศ์ อินตา   จ.ส.ต. ธิติพันธุ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ส.อ.หญิง วงเดือน รัตนบุตร   ส.อ.หญิง นิภาพร ยุตวัน
จ.ต. บุญไทย เสกแสร้ง   จ.ต.หญิง พัชราภรณ์ โพดตะ

ภารกิจแผนกธุรการและกำลังพล

ขอบเขตหน้าที่