เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h ฝ่ายรับส่งหนังสือ
พล.อส. ศุภฤกษ์ ศรีพรหมสุข
นางสาว พริมาภา วิเรนทร

ภารกิจ ศูนย์รับ - ส่งหนังสือ

  •  รับผิดชอบในเรื่องของการรับ - ส่งหนังสือ กรอกข้อมูล ภายในหน่วยและนอกหน่วย การปฏิบัติอยู่ในส่วนขึ้นตรงกับ แผนกธุรการและกำลังพล บก.สน.บก.บก.ทท.

ขอบเขตหน้าที่

  • ศูนย์รับ – ส่ง หนังสือ ทำหน้าที่ในการรับหนังสือราชการจากหน่วยภายนอก ทั้งเป็นหนังสือ หรือเอกสารผ่านทางระบบ Mil-doc หลังจากได้รับหนังสือเข้าในหน่วย เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาตัวเรื่องหนังสือนั้น ๆ รายงานผู้บังคับบัญชาก่อน นำหนังสือส่งกับให้แผนก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างถูกต้อง
  • ในการส่งหนังสือภายนอกหน่วย เจ้าหน้าที่จะจัดส่งตามตัวเรื่องหนังสือนั้นๆ โดยพิจารณาตามหัวข้อจัดส่ง หากเป็นเอกสารสำคัญจะจัดส่งเอกสารด้วยตัวเองให้หน่วยใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัย บางหน่วยอาจส่งเจ้าหน้าที่มารับด้วยตัวเอง โดยการประสานล่วงหน้าก่อน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหากเอกสารการสูญหาย กรณีไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของหน่วยนั้น