พิมพ์
h ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลล
  ร.ท.ศิวนาถ  บุญรักษา  
พลอาสาสมัคร อภิสิทธิ์ จุฬา   พลอาสาสมัครฐาปนา แก้วยรรยงง

หน้าที่นายทหารสถิติและกรรมวิธีข้อมูล

ขอบเขตหน้าที่