เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลล
  ร.ท.ศิวนาถ  บุญรักษา  
พลอาสาสมัคร อภิสิทธิ์ จุฬา   พลอาสาสมัครฐาปนา แก้วยรรยงง

หน้าที่นายทหารสถิติและกรรมวิธีข้อมูล

  • มีหน้าที่ดำเนินการ วิเคราะห์ พัฒนา จัดทำ ปฏิบัติการ และบริหารคลังข้อมูลในระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ภายใน สน.บก.บก.ทท.

ขอบเขตหน้าที่

  • การพัฒนา มีหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา จัดทำโปรแกรม ทดสอบ ติดตั้งระบบงาน การพัฒนาระบบอุปกรณ์ รวมทั้งจัดการฝึกอบรมผู้ใช้งาน และจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน มีหัวหน้าคณะทำงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ วางแผนการ ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบ การควบคุมและกำหนดมาตรฐาน การรักษาความปลอดภัย การจัดเตรียมระบบสำรอง การให้บริการข้อมูล ตลอดจนการจัดทำความต้องการ ควบคุม เก็บรักษา แจกจ่ายพัสดุ และอุปกรณ์ในระบบงานสารสนเทศ มีหัวหน้า รองหัวหน้า และคณะทำงาน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีหน้าที่ออกแบบโครงสร้างระบบคลังข้อมูล จัดทำระบบควบคุมการเก็บ การใช้งานข้อมูล รวมทั้งการบริหาร การกำหนดมาตรฐานข้อมูล