เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h ธุรการและกำลังพล
  น.ท.หญิง ณาตยา จิตรภักดี ร.น.  
ร.ท. นันทภัทร์ ภูหัวตลาด   ร.ท. ศรายุทธ พานสมัน
พ.อ.อ. ณัฐพงศ์ อินตา   พ.จ.อ. สาคเรสร์ ศรีวิลาศ
จ.ส.ท. ธิติพันธุ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา   ส.อ.หญิง วงเดือน รัตนบุตร
ส.อ.หญิง นิภาพร ยุตวัน จ.ท. บุญไทย เสกแสร้ง จ.ต.หญิง พัชราภรณ์ โพดตะ

ภารกิจแผนกธุรการและกำลังพล

  • หัวหน้าฝ่ายกำลังพล รับผิดชอบในเรื่องการดำเนินการงานธุรการ และการจัดการบุคคลที่อยู่ในความควบคุมของทหาร เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่นายทหารฝ่ายอำนวยการอื่น และช่วยเหลือในการแก้ปัญหา กำลังพลในสายงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตัว ให้ความช่วยเหลือได้แก่ การจัดทำแผนและการกำกับดูแลโดยตรง

ขอบเขตหน้าที่

    • การรักษายอดกำลังพลของหน่วย ได้แก่ การรวบรวม การจัดทำ บันทึก การเสนอข้อมูล สถานภาพกำลังพล การประมาณการสูญเสีย การทดแทนกำลัง การจัดการกำลังพล ได้แก่ การดำเนินการกำลังพล การจัดหา การแบ่งประเภท การบรรจุ การเลื่อนยศ ,การย้าย , การแบ่งประเภท ,การบรรจุ, การปลด,การไล่ออก,การลาออก,การหมุนเวียนกำลังพล
    • การรักษากำลังพล ได้แก่ การแบ่งสรรกำลังพล,การประเมินค่าการใช้กำลังพล,การจัดหา และการแจกจ่ายกำลังพล,การจัดทำประมาณการ
    • การพัฒนาและการรักษาขวัญ ได้แก่ การบริการกำลังพล ได้แก่ การลา,การพักผ่อน,สวัสดิการ,การออมทรัพย์,งานพิธีการต่างๆ,การพัฒนาแผนนโยบาย,สวัสดิการ,การจัดสรรที่พัก,การรักษาความปลอดภัยใน สน.บก.บก.ทท. การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ และคำสั่ง รวมถึง การปฏิบัติตน และลักษณะท่าทีของทหาร
    • การควบคุมการดำเนินการ งานกำลังพลเบ็ดเตล็ด ได้แก่ การให้คำแนะนำ การศึกษา และเรื่องราวด้านธุรการต่าง ๆ