เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

   หัหน้า  
 ณาตยา

 

 พี่พู
     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     
 

 

 
     

 

   

ภารกิจ แผนกธุรการและกำลังพล

  • หัวหน้าฝ่ายกำลังพล รับผิดชอบในเรื่องการดำเนินการงานธุรการ และการจัดการบุคคลที่อยู่ในความควบคุมของทหาร เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่นายทหารฝ่ายอำนวยการอื่น และช่วยเหลือในการแก้ปัญหา กำลังพลในสายงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตัว ให้ความช่วยเหลือได้แก่ การจัดทำแผนและการกำกับดูแลโดยตรง


ขอบเขตหน้าที่

  • การรักษายอดกำลังพลของหน่วย ได้แก่ การรวบรวม การจัดทำ บันทึก การเสนอข้อมูล สถานภาพกำลังพล การประมาณการสูญเสีย การทดแทนกำลัง การจัดการกำลังพล ได้แก่ การดำเนินการกำลังพล การจัดหา การแบ่งประเภท การบรรจุ การเลื่อนยศ ,การย้าย , การแบ่งประเภท ,การบรรจุ, การปลด,การไล่ออก,การลาออก,การหมุนเวียนกำลังพล
    การรักษากำลังพล ได้แก่ การแบ่งสรรกำลังพล,การประเมินค่าการใช้กำลังพล,การจัดหาและการแจกจ่ายกำลังพล,การจัดทำประมาณการ
    การพัฒนาและการรักษาขวัญ ได้แก่ การบริการกำลังพล ได้แก่ การลา,การพักผ่อน,สวัสดิการ,การออมทรัพย์,งานพิธีการต่างๆ,การพัฒนาแผนนโยบาย,สวัสดิการ,การจัดสรรที่พัก,การรักษาความปลอดภัยใน สน.บก.บก.ทท. การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ และคำสั่ง รวมถึงการปฏิบัติตน และลักษณะท่าทีของทหาร
    การควบคุมการดำเนินการ งานกำลังพลเบ็ดเตล็ด ได้แก่ การให้คำแนะนำ การศึกษา และเรื่องราวด้านธุรการต่าง ๆ

 

 

กรรมวิธีข้อมูล

อภิสิทธิ์

 

 

  

หน้าที่นายทหารสถิติและกรรมวิธีข้อมูล

  • มีหน้าที่ดำเนินการ วิเคราะห์ พัฒนา จัดทำ ปฏิบัติการ และบริหารคลังข้อมูลในระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ภายใน สน.บก.บก.ทท.

ขอบเขตหน้าที่

  • การพัฒนา มีหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา จัดทำโปรแกรม ทดสอบ ติดตั้งระบบงาน การพัฒนาระบบอุปกรณ์ รวมทั้งจัดการฝึกอบรมผู้ใช้งาน และจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน มีหัวหน้าคณะทำงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ วางแผนการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบ การควบคุมและกำหนดมาตรฐาน การรักษาความปลอดภัย การจัดเตรียมระบบสำรอง การให้บริการข้อมูล ตลอดจนการจัดทำความต้องการ ควบคุม เก็บรักษา แจกจ่ายพัสดุ และอุปกรณ์ในระบบงานสารสนเทศ มีหัวหน้า รองหัวหน้า และคณะทำงาน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีหน้าที่ออกแบบโครงสร้างระบบคลังข้อมูล จัดทำระบบควบคุมการเก็บ การใช้งานข้อมูล รวมทั้งการบริหาร การกำหนดมาตรฐานข้อมูล