เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

   
   ชาคร  
   กนิษฐา  
     

 

ฝ่ายงบประมาณ

  • นายทหารงบประมาณเป็นผู้จัดระบบ และแผนการงบประมาณ การรวบรวมความต้องการ การจัดทำและเสนองบประมาณ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงบประมาณ การบำรุง แก้ไขโครงการของหน่วยให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการบริหารงบประมาณ เพื่อให้หน่วยใช้งบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ขอบเขตหน้าที่

  • การสั่งจ่ายงบประมาณ ได้แก่ การจัดทำเอกสารสั่งจ่ายงบประมาณ ,สถานภาพงบประมาณการบริหารงบสำรอง การแก้ไข พิจารณาของรับ การจัดสรรงบเงินเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ และการประสานงานโดยใกล้ชิดและต่อเนื่อง กับหน่วยสนับสนุนวางแผน อำนวยการ ประสานงาน และควบคุมในการบริหารทรัพยากร เพื่อสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานของหน่วยจัดทำ ประสานงาน กำกับการเกี่ยวกับการตรวจสอบ และวิเคราะห์ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบงิเคราะห์ผลงาน การราบงานความก้าวหน้า การรายงานทางสถิติ และการควบคุมรายงาน ทั้งห้วงดำเนินงาน ในเรื่อง การสำรวจ และการวิเคราะห์ปัญหาการบริหาร เพื่อปรับปรุงการจัดหน่วย และระบบการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับยุทธวิธีการจัดทำงบประมาณระหว่างปีใน การดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ การตรวจสอบและจัดทำรายละเอียดเสนอขอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง/การแถลงแผนป้องกันงบประมาณ/การเตรียมหลักฐาน เพื่อจัดสรรงบประมาณ การของบการเงินและขยายไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี การจัดซื้อ,จัดจ้าง และรับเหมา การปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี การวิเคราะห์งบประมาณ เช่น การรวบรวมข้อมูล สถิติการสั่งจ่าย,การรายงานผลการใช้งบประมาณ ตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ,การเตรียมแผนภูมิ,การจัดสรุปงบ