เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h แผนกการเงิน
  พ.ท.หญิง ธนวันต์ ต้นพุดซา  
  ร.ต. พิเชษฎ์ เต็มยอด  
พ.จ.อ.หญิง วิภาพร ชาติอนันต์ จ.ส.อ.หญิง ปารมี สงวนสุข จ.ส.อ.หญิง กษมาพร ดีรักษา
จ.อ.หญิง ณัฐฑริกา ทัศสาคร จ.อ.หญิง กัญญ์ณพัชร์ มณีอินทร์ พล.อส.หญิง กนิษฐา ภิรมย์

ภารกิจ ฝ่ายการเงิน

  • นายทหารการเงินเป็นผู้จัดระบบ และบัญชีการเงิน การเตรียม การดำเนินการ การบริการทางบัญชี ด้านสัญญาแผนการงบประมาณ การรวบรวมความต้องการ การจัดทำและเสนองบประมาณ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงบประมาณ การบำรุง แก้ไขโครงการของหน่วยให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการบริหารงบประมาณ เพื่อให้หน่วยใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตหน้าที่

  • การกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณประจำปี ต่อเจ้าหน้าที่ และหน่วยรอง แล้วรวบรวมพิจารณาตรวจสอบความต้องการ เสนอคำของบประมาณ และคำชี้แจงงบประมาณที่ขอไปการแบ่งสรร หรือแบ่งมอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยเหนือ โดยเหมาะสม กับภารกิจ และหน้าที่การรวบรวมการเบิกจ่ายเงิน การก่อหนี้สินผูกพันงบประมาณของหน่วย เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูล ตัวเลข และดำเนินการวิเคราะห์ขั้นต้น รวมทั้งการจัดทำรายงานเสนอหน่วยเหนือพิจารณาและเสนอแนะวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ในทางการเงิน การบัญชี