เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h ฝ่ายสรรพวุธ ผกบ.
  ร.ท. วงศกร วงษ์ใหญ่  
  จ.อ.หญิง พยอม พลพันธ์  

 

ภารกิจ ฝ่ายสรรพาวุธ

•  วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการสนับสนุนการส่งกำลัง และการสรรพาวุธ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับหน่วย

ขอบเขตหน้าที่

•  ส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ สรรพาวุธ

•  ควบคุมบัญชีพัสดุ และ สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ ตามสายวิทยาการที่รับผิดชอบ

•  จัดหาสิ่งอุปกรณ์และซ่อมบำรุง เก็บรักษา สรรพาวุธ

•  กำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ตามสายวิทยาการ