เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h ฝ่ายพลาธิการ ผกบ.
  ร.ท.หญิง สมนึก นัยเนตรร  
พ.อ.อ. พรชัย สารจันทร์   พ.จ.อ.หญิง เพ็ญนภา กิจประมวญ
ส.ต.หญิง เมธารินทร์ พูนทวีสิน   นางสาว จิดาภา ผาชลา

ภารกิจ ฝ่ายพลาธิการ

  • เสนอแนะ วางแผน อำนวยการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการประกอบอาหารเลี้ยงดูในงานต่างๆ ทั้งที่เป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการ
  • ดำเนินการรวบรวมและกำหนดความต้องการ การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ในความรับผิดชอบ ให้สามารถทราบที่ตั้งสภาพ และจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ในคลังและที่แจกจ่ายให้กับส่วนราชการต่างๆ การเก็บรักษา การแจกจ่าย การรับคืนสิ่งอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเลิกใช้ รวมทั้งกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ และคำแนะนำในการส่งกำลัง บำทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

ขอบเขตหน้าที่

  • รวบรวมความต้องการจากส่วนราชการที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อดำเนินการจัดทำและเสนอความต้องการสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ และสิ่งอุปกรณ์ที่มิได้อยู่ในความผิดชอบและหน้าที่ของส่วนราชการอื่น
  • ควบคุม กำกับดูแลสิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนการดำเนินงานสายวิทยาการเพื่อสนันสนุนส่วนราชการ บก.ทท.
  • เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ในความรับผิดชอบ ทำการแจกจ่าย
  • รับคืนสิ่งอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเลิกใช้จากส่วนราชการ
  • ดำเนินการรับรอง ประกอบอาหาร เลี้ยงดู จัดสถานที่รับรองในงานพิธีการและมิใช้พิธีการในยามปกติ
  • ให้การสนับสนุนส่วนราชการในด้านการเลี้ยงดูทั้งที่เป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการ เมื่อได้รับการร้องขอ
  • สนับสนุนอุปกรณ์บางรายการของสายวิทยาการอื่น ตามที่รับมอบหมาย
  • บันทึกและรายงานสถิติผลตามหน้าที่