เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h แผนกส่งกำลังบำรุงห
  น.ต. ทวีป คุ้มเงิน  
ร.อ. ปัญญา ใจกล้า   ร.ต.หญิง กมลลักษณ์ สมามัตตตา ร.น.
จ.ท. ณัฐพงษ์ เกตุแก้ว1   พล.อส. ธนายง ฉัตรพิพัฒนพงศ์
     

 ภารกิจ นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง

  •  นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงรับผิดชอบในเรื่อง การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง และการบริการเป็นผู้วางแผนใน การส่งกำลังบำรุง และประสานงานกับฝ่ายอำนวยการอื่นอย่างใกล้ชิด

ขอบเขตหน้าที่

  • การส่งกำลังบำรุง ได้แก่ การกำหนดความต้องการในการส่งกำลัง การจัดหา การเก็บรักษา และการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ รวมถึงการบันทึกข้อมูลรายการสิ่งอุปกรณ์ และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ การดำเนินการ ด้านสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์มีการดูแล ควบคุม และรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ การรวบรวม การกำกับดูแลการแจกจ่าย เพื่อให้เกิดความมั่นใจ การซ่อมบำรุง ได้แก่ การตรวจติดตาม วิเคราะห์สถานภาพความพร้อม ของยุทโธปกรณ์ต่างๆมีการกำหนดความต้องการ ด้านงานการซ่อมบำรุง การประเมินสถานภาพของหน่วยซ่อมบำรุง กำลังพล ความชำนาญ การฝึก การอบรม เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุง ตลอดจนการรวบรวมข้อเสนอแนะจากส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาการขนส่ง ได้แก่ การวางแผนและประสานงานด้านการขนส่ง กำลังพล ยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์โดยใช้วิธีขนส่งต่าง ๆที่มีอยู่ การจัดทำคำสั่ง การให้ข้อเสนอแนะ เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติ ในการควบคุมการขนส่งการบริการ ได้แก่ การวางแผนและประสานงานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก อาคาร อาหาร การป้องกันอัคคีภัย การบริการกำลังพล การบริการทางการแพทย์เบ็ดเตล็ด มีการกำหนดความรับผิดชอบ จำนวนหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง การกำหนดความต้องการหน่วยสนับสนุนเพิ่มเติม การจัดทำประมาณการ รายงาน คำสั่งและแผนการส่งกำลัง และการปฏิบัติ เป็นส่วนประสานการปฏิบัติในการวางแผนงบประมาณการส่งกำลัง