เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h ฝ่ายสื่อสาร ผสน.
  ร.ท. สมเกียรติ อินจอหอ  
จ.ส.อ. วินัส ปาณปุณณัง พ.จ.อ. สรลักษณ์ ชีระจินต์ จ.ส.ต. ศิริมงคล ต่ออิ่น
จ.อ. วิวัฒน์ ยอแซฟ จ.ท. จักรพงษ์ อิ่มใจ  พล.อส. สูตร เอี่ยมพลอยศรี
จ.ท. ชนาธิป ชัยชนะ พล.อส. วีระพงษ์ บุตตะสอน พล.อส.วัชระ ปินะกาเส

ภารกิจ ฝ่ายสื่อสาร

•  วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทางทหาร รวมทั้งตลอดจนการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารให้กับหน่วย


ขอบเขตหน้าที่

•  ประสานงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกองทัพ และส่วนราชการอื่นๆ

•  สนับสนุนปฏิบัติการระบบการควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพไทย

•  บริหารจัดการคลื่นความถี่ ในการใช้งานของทางราชการทหาร รวมทั้งมิตรประเทศที่ปฏิบัติการในประเทศ

 

•  สนับสนุนการส่งบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร สำหรับหน่วย

ภารกิจ ฝ่ายสื่อสาร

•  วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทางทหาร รวมทั้งตลอดจนการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารให้กับหน่วย 


ขอบเขตหน้าที่

•  ประสานงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกองทัพ และส่วนราชการอื่นๆ

•  สนับสนุนปฏิบัติการระบบการควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพไทย

•  บริหารจัดการคลื่นความถี่ ในการใช้งานของทางราชการทหาร รวมทั้งมิตรประเทศที่ปฏิบัติการในประเทศ

•  สนับสนุนการส่งบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร สำหรับหน่วย