เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h ฝ่ายยุทธโยธา ผสน.
  ร.ต. สุทธิพงษ์ ทรัพย์ประเสริฐ  
จ.ส.อ. ภีร์ชยุทฐ์ เวธน์วราพงศ์ จ.อ. ณธกร น้อยแสง จ.ส.อ. ธวัชชัย ตักโพธิ์
จ.ท. ศฤงคาร จันทมาศ จ.ท. ธีร์จุฑา เลิศปารมี จ.ท. ปิยะ สกุลทองเสรี

 

ภารกิจ นายทหารฝ่ายการยุทธโยธา

  • นายทหารฝ่ายการยุทธโยธา รับผิดชอบในการตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ และข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการทั้งสามารถสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามสมควรให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่ง และให้รายงาน ตามสายการบังคับบัญชาตรวจการจ้างทันที

ขอบเขต และหน้าที่

  • ผู้ควบคุมงานของยุทธโยธา โดยได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับหน่วย การพิจารณาจากนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณวุฒิเหมาะสมหรือที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ควบคุมงานยุทธโยธา เว้นแต่กรณีไม่มีผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวให้พิจารณาผู้แทนของหน่วยที่มีคุณวุฒิเหมาะสมแทนการตรวจรับมอบงานในงวดสุดท้าย โดยตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการของสัญญา พร้อมรับมอบครุภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้มีสิทธิ์รับมอบงานจะได้รับการแต่งตั้งจาก ฝยย.ทหาร ในระหว่างที่งานกำลังดำเนินการไปตามห้วงเวลาและแผนงานนั้น ประธานกรรมการตรวจการจ้างจะต้องคอยตรวจสอบกำกับดูแลตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสมการตรวจสอบ และการตรวจทางเอกสารได้แก่ การรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือนที่ผู้ควบคุมงานจะต้องรายงานเป็นประจำ และการตรวจพื้นที่งานเพื่อตรวจสอบการใช้วัสดุว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ฝีมือแรงงาน ปริมาณงานวัสดุต้องให้ถูกต้อง ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้นำตรวจ พร้อมชี้แจงเอกสารการขอใช้วัสดุก่อสร้างและสิ่งอุปกรณ์ โดยยึดถือมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้าง