เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h ฝ่ายขยส่ง ผสน.
  ร.ท. เพลิน ภักดีวงศ์  
จ.ส.อ. ธณชัย สุคนธ์เปลี่ยนสี   จ.ส.อ. ธีรพนณ์ อ่อนคำ
พ.อ.อ. อัครภาค หวังชื่นชม  พ.อ.อ. ฐิติวัฒน์ คำโภ
จ.อ. อัมรินทร์ เรืองจันทร์
จ.ท. ศุภณัฐ ตาลวงค์ จ.ต. สุรชัย เวหะชาติ จ.ต. ศาสตรา เหลืองอุดมชัย

 

ภารกิจ ฝ่ายขนส่ง

•  วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง และการบริการด้านการขนส่งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของส่วนราชการ บก.ทท.

ขอบเขตหน้าที่

•  การบริการด้านการขนส่ง และการซ่อมบำรุง

•  จัดหายานพาหนะในส่วนราชการ บก.ทท.

•  การส่งกำลังและควบคุม และสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง

•  การปรนนิบัติบำรุงและการซ่อมบำรุงยานพาหนะที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกขั้นตอน

•  ออกใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหาร

•  จัดทำประวัติยานพาหนะในระบบ Internet

•  กำหนด และพิจารณาเสนอความต้องการชิ้นส่วนอะไหล่ยานพาหนะ และเครื่องมือซ่อมบำรุงยานพาหนะ