เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h กองสนับสนุนสน.บก.
  ผอ.กอง  
     
น.ต.หญิง พรนภา กลิ่นคง   พ.ท. กิติภัทร์ พันธ์พาณิชย์
พ.จ.อ.หญิง นภาพร ชื่นโกสุม   ส.อ.หญิง ดวงกมล พุกรัดกรุด
จ.อ.หญิง รุ่งทิวา วงษ์พิจิตร   จ.ท. ชนะชัย หนังสือ

ภารกิจ กองสนับสนุน

  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน บังคับบัญชา ดำเนินการจัดหา เก็บรักษา แจกจ่าย จำหน่ายซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์ และยานพาหนะ ดำเนินงานยุทธโยธา การขนส่ง การสวัสดิการ และบริการแรงงานเพื่อสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ของกรมแผนที่ทหาร มีผู้อำนวยการกองบริการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ขอบเขตหน้าที่

  • การดำเนินการดูแลความสะอาด เรียบร้อย บริเวณอาคารสำนักงาน ภายในส่วนราชการของ บก.ทท.
  • กำกับดูแลระบบระบายน้ำ และสุขาภิบาล
  • จัดเตรียมชุดดับเพลิงและช่วยเหลือประชาชน
  • กำกับดูแลการเคลื่อนย้ายยานพาหนะ ภายในส่วนราชการของ บก.ทท.
  • ควบคุมกำกับดูแลระบบกล้องวงจรปิด ภายในส่วนราชการของ บก.ทท.