เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

   
   อ๊อบ  
     
     

 

ภารกิจและหน้าที่

ภารกิจ :

  1. ดูแลรักษาและทำความสะอาดสถานที่ บริเวณนอกอาคาร กองบัญชาการ กอง บัญชาการกองทัพไทย และดำเนินการเกี่ยวกับ งานสุขาภิบาลทั้งปวง รวมทั้งประดับตกแต่ง สถานที่ ณ ที่ตั้ง กองบัญชาการ กองทัพไทย
  2. ให้บริการแรงงาน ตลอดจนการบริการอื่น ๆ
  3. ประสานงาน และกำกับดูแลหน่วยต่าง ๆ ที่มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง กองบัญชาการ กองทัพไทย


หน้าที่ :

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการระวังป้องกัน การสูทกรรม การขนส่ง การสื่อสาร การยุทธโยธา รวมทั้งการให้บริการ อื่น ๆ
  2. ให้การสนับสนุนส่วนบังคับบัญชา ตลอดจนการบริการ
  3. ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในการต้อนรับบุคคลสำคัญและผู้บังคับบัญชา
  4. ดูแลความสะอาดพื้นที่เขตสุขาภิบาลใน บก.ทท.