เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h กองร้อยบริการสน.บก.
  ร.อ. วีรยุทธ เพ็งจันทร์  
  ร.ต. ณัฐสิทธิ์ ยาวงษ์  
จ.ส.อ. วันชัย จันทร์ทองอุ่น จ.ส.อ. นบนที สาระสนธิ จ.ส.อ. วาสนา วงษ์นุ
ส.อ. ณัฐวุฒิ วชิรศักดิ์สกุล ส.อ. สุเมธ อุตส่าห์เพียร ส.อ. ชาญยุทธ เพรชขุนทด
     

ภารกิจ กองร้อยบริการ

  • ดูแลรักษาและทำความสะอาดสถานที่ บริเวณนอกอาคาร กองบัญชาการ กอง บัญชาการกองทัพไทย และดำเนินการเกี่ยวกับ งานสุขาภิบาลทั้งปวง รวมทั้งประดับตกแต่ง สถานที่ ณ ที่ตั้ง กองบัญชาการ กองทัพไทย
  • ให้บริการแรงงาน ตลอดจนการบริการอื่น ๆ
  •  ประสานงาน และกำกับดูแลหน่วยต่าง ๆ ที่มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง กองบัญชาการ กองทัพไทย

ขอบเขตหน้าที่

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการระวังป้องกัน การสูทกรรม การขนส่ง การสื่อสาร การยุทธโยธา รวมทั้งการให้บริการ อื่น ๆ
  •  ให้การสนับสนุนส่วนบังคับบัญชา ตลอดจนการบริการ
  •  ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในการต้อนรับบุคคลสำคัญและผู้บังคับบัญชา
  •  ดูแลความสะอาดพื้นที่เขตสุขาภิบาลใน บก.ทท.