เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h ฝ่ายสื่อสาร
  ร.ท. สมเกียรติ อินจอหอ  
จ.ส.อ. วินัส ปาณปุณณัง   พ.จ.อ. สรลักษณ์ ชีระจินต์
ส.อ. ธีรพงษ์ ผ่องศรี  จ.ท. วิวัฒน์ ยอแซฟ จ.ต. จักรพงษ์ อิ่มใจ
พลอาสาสมัคร สูตร เอี่ยมพลอยศรี พล.อส. วีระพงษ์ บุตตะสอน จ.ต. ชนาธิป ชัยชนะ

ภารกิจ ฝ่ายสื่อสาร

•  วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทางทหาร รวมทั้งตลอดจนการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารให้กับหน่วย


ขอบเขตหน้าที่

•  ประสานงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกองทัพ และส่วนราชการอื่นๆ

•  สนับสนุนปฏิบัติการระบบการควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพไทย

•  บริหารจัดการคลื่นความถี่ ในการใช้งานของทางราชการทหาร รวมทั้งมิตรประเทศที่ปฏิบัติการในประเทศ

 

•  สนับสนุนการส่งบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร สำหรับหน่วย

ภารกิจ ฝ่ายสื่อสาร

•  วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทางทหาร รวมทั้งตลอดจนการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารให้กับหน่วย 


ขอบเขตหน้าที่

•  ประสานงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกองทัพ และส่วนราชการอื่นๆ

•  สนับสนุนปฏิบัติการระบบการควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพไทย

•  บริหารจัดการคลื่นความถี่ ในการใช้งานของทางราชการทหาร รวมทั้งมิตรประเทศที่ปฏิบัติการในประเทศ

•  สนับสนุนการส่งบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร สำหรับหน่วย