เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h ฝ่ายขนส่ง 
  ร.ท. เพลิน ภักดีวงศ์  
จ.ส.อ. ธณชัย สุคนธ์เปลี่ยนสี   จ.ส.อ. ธีรพนณ์ อ่อนคำ
พ.อ.ท. อัครภาค หวังชื่นชม   พ.อ.ท. ฐิติวัฒน์ คำโภ
จ.ท. อัมรินทร์ เรืองจันทร์ จ.ต. ศุภณัฐ ตาลวงค์ จ.ต. ศุภฤกษ์ เหล็กกลิ่น

 

ภารกิจ ฝ่ายขนส่ง

•  วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง และการบริการด้านการขนส่งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของส่วนราชการ บก.ทท.

ขอบเขตหน้าที่

•  การบริการด้านการขนส่ง และการซ่อมบำรุง

•  จัดหายานพาหนะในส่วนราชการ บก.ทท.

•  การส่งกำลังและควบคุม และสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง

•  การปรนนิบัติบำรุงและการซ่อมบำรุงยานพาหนะที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกขั้นตอน

•  ออกใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหาร

•  จัดทำประวัติยานพาหนะในระบบ Internet

•  กำหนด และพิจารณาเสนอความต้องการชิ้นส่วนอะไหล่ยานพาหนะ และเครื่องมือซ่อมบำรุงยานพาหนะ