เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h กองบริการ
  01พ.อ. ชาติชาย ผลวาทิต  
  พ.ท. สายชล ดวงบุตร  
จ.อ.หญิง พยอม พลพันธ์ จ.อ.หญิง รุ่งทิวา วงษ์พิจิตร ส.อ.หญิง ดวงกมล พุกรัดกรุด

ภารกิจ กองบริการ

  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน บังคับบัญชา ดำเนินการจัดหา เก็บรักษา แจกจ่าย จำหน่ายซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์ และยานพาหนะ ดำเนินงานยุทธโยธา การขนส่ง การสวัสดิการ และบริการแรงงานเพื่อสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ของกรมแผนที่ทหาร มีผู้อำนวยการกองบริการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ขอบเขตหน้าที่

  • การดำเนินการดูแลความสะอาด เรียบร้อบ บริเวณอาคารสำนักงาน ภายในส่วนราชการของ บก.ทท.
  • กำกับดูแลระบบระบายน้ำ และสุขาภิบาล
  • จัดเตรียมชุดดับเพลิงและช่วยเหลือประชาชน
  • กำกับดูแลการเคลื่อนย้ายยานพาหนะ ภายในส่วนราชการของ บก.ทท.
  • ควบคุมกำกับดูแลระบบกล้องวงจรปิด ภายในส่วนราชการของ บก.ทท.