เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ สน.บก.บก.ทท. ปี งป.2560
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 4 มิติด้านประสิทธิผล

ประเด็นการประเมิน

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สน.บก.บก.ทท.

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สน.บก.บก.ทท.

แต่งตั้งชุดทำงาน กพร.

แผนดำเนินงาน กพร. ปี 60