เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

h สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ สน.บก.บก.ทท. ปี งป.2564

9136d

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล

9136d

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

9136d

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

9136d

มิติที่ 4 มิติด้านประสิทธิผล

9136d

ประเด็นการประเมิน

9136d

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สน.บก.บก.ทท.

9136d

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สน.บก.บก.ทท.

9136d

แต่งตั้งชุดทำงาน กพร.

9136d

แผนดำเนินงาน กพร. ปี 64