เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

สน.บก.บก.ทท.

J กิจกรรมผู้บช.

หัวข่าวประกาศ

 new  ประกาศผลการสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร และพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ปี 63

 click  กำหนดการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร และพลอาสาสมัครหญิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสอบภาควิชาการ ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เตรียมพร้อมเวลา 12.30 น. การแต่งกาย ชุดสุภาพ

click ประกาศผลการตรวจร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันอังคารที่ 23 มิ.ย.63

        หมายเหตุ ให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย.63 เวลา 08.00 น. พร้อมเวลา 07.30 น. การแต่งกาย ชุดสุภาพ

                          ลำดับ 1 - 7 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

                          ลำดับ 8 - 13 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

 click ประกาศผลการตรวจร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสมัครหญิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันอังคารที่ 23 มิ.ย.63

          หมายเหตุ ให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิ.ย.63 เวลา 08.00 น. พร้อมเวลา 07.30 น. การแต่งกาย ชุดสุภาพ

กำหนดวันสอบและสถานที่สอบ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร และพลอาสาสมัครหญิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

*** หมายเหตุ *** :  หน้ากากอนามัย หากไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่อนุญาติให้เข้าสอบ!!

ประกาศผลสอบคัดเลือก พลอาสาสมัครชาย บรรจุเข้าราชการ ปี 63

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติ่ม ได้ที่ Webpage facebook : สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

          O10 แผนดำเนินงานประจำปี UPDATE

           O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

           O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

          O13 คู่มือการตรวจสอบภายใน สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          O14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี new

          O15 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน new

          O16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ 3 new

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          O17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

          O18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          O19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือน new

          O20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ที่ผ่านมา)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          O21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          O22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          O23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          O24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ที่ผ่านมา)

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          O25 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          O26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          O28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

           O29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          O30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          O31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

          O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

          O33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          O34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          O35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี new

          O36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน new

          O37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ที่ผ่านมา)

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

          O38 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

          O39 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

          O40 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

          O41 มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต

          O42 มาตรการป้องกันการรับสินบน

          O43 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

          O44 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

------------------------------------------------------------------------------------------------------