เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

          O10 แผนดำเนินงานประจำปี

           O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

           O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

          O13 คู่มือการตรวจสอบภายใน สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          O14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          O15 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี (ไตรมาที่ 2)

          O16 รอบ ๖ เดือนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ที่ผ่านมา)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          O17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

          O18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          O19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

          O20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ที่ผ่านมา)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          O21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          O22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          O23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          O24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ที่ผ่านมา)

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          O25 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          O26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          O28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

           O29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          O30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          O31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

          O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

          O33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          O34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          O35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

          O36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน

          O37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ที่ผ่านมา)

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

          O38 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

          O39 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

          O40 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

          O41 มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต

          O42 มาตรการป้องกันการรับสินบน

          O43 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

          O44 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

------------------------------------------------------------------------------------------------------