เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

 

ประจำปีงบประมาณ 59
 ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี  ดูรายการ 
1

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร กองพันสารวัตรทหาร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

3 มิ.ย. - 13 มิ.ย. 59
2 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ศบท. 3 มิ.ย. - 13 มิ.ย.59
3 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด พื้นที่ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. 11 พ.ค. - 23 พ.ค.59

 

ประจำปีงบประมาณ 58
 ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี  ดูรายการ 
1

สอบราคาจ้างเหมาทาสีผนังภายนอก ภายในอาคาร สน.บก.บก.ทท.และโรงประกอบเลี้ยง

7 พ.ย. - 17 พ.ย.57
2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ 7 พ.ย. - 17 พ.ย.57
3 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร สน.บก.บก.ทท. 28 พ.ย. - 8 ธ.ค.57
4 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายใน พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. 28 พ.ย. - 8 ธ.ค.57 
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายช่าง ( แผนที่ ) 27 พ.ย. - 8 ธ.ค.57 
6 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเสียง, แว่นตานิรภัย และกล้องตรวจเป้า 9 ธ.ค - 19 ธ.ค.57 
7 สอบราคาซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์  25 ก.ย. - ต.ค.58