เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ฯ
 ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่กำหนดราคา  ดูรายการ 
1

จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย พื้นที่ส่วนกลาง บก.ทท.

17 ก.ย.63
   
 

ประจำปีงบประมาณ 63
ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

 

O19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี63 รายเดือน 12 เดือน

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบ 6 เดือน ต.ค.62 - มึ.ค.63

         สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบ 12 เดือน เม.ย.63 - ก.ย.63

 

ประจำปีงบประมาณ 62
 ลำดับ ประจำเดือน ปี ดูรายการ 
1  พฤษภาคม 2562
2  สิงหาคม 
 2562