พิมพ์
หมวด: จัดซื้อ-จัดจ้าง
ฮิต: 125
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ฯ
 ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่กำหนดราคา  ดูรายการ 
1

จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย พื้นที่ส่วนกลาง บก.ทท.

17 ก.ย.63