เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ฯ
 ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่กำหนดราคา  ดูรายการ 
1

จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย พื้นที่ส่วนกลาง บก.ทท.

17 ก.ย.63
 2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  25 พ.ย.64