เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

ประจำปีงบประมาณ 60
 ลำดับ รายการ ดูรายการ 
1

จัดหาภาชนะรับประทานอาหาร 13 รายการ

   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

ประจำปีงบประมาณ 60
 ลำดับ รายการ ดูรายการ 
1

จัดหาครุภัณฑ์สายพลาธิการ จำนวน 2 รายการ

2 จัดหาชุดอุปกรณ์ปราบจราจล จำนวน 144 ชุด
3 จัดหาเสื้อเกราะแข็งป้องกันกระสุน จำนวน 306 ชุด
4 จ้างเติมน้ำยาและบริการ อาคาร บก.ทท.
5 จัดหาครุภัณฑ์สายพลาธิการ จำนวน 3 รายการ
6 จัดหาครุภัณฑ์สายพลาธิการ (พรมทอ)
7 จัดหาครุภัณฑ์สายพลาธิการ จำนวน 3 รายการ