เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เอกสารงานจราจร สน.บก.บก.ทท.

----------------------------------------

          เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2555 (19 พ.ย.55) ด้วยได้มีประกาศใช้บังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 สาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเคริ่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่ง เช่น ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดดเพิ่มเติมอุปกรณ์ป้องกันด้านหน้า ด้านข้างและด้านท้าย ปรับปรุงความยาวส่วนยื่นท้าย และกำหนดเกณฑ์การทรงตัวของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

 

ป้ายบังคับ (เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ)

 

 

 

 

 

สาระน่ารู้