พิมพ์

ระบบงาน

  1. แบบทดสอบการประเมิน ความรู้ความเข้าใจค่านิยม บก.ทท.
  2. ระบบตรวจสอบประวัติกำลังพล
  3. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผล การปฏิบัติราชการ
  4. ระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ (Management  Cockpil)
  5. ระบบลงทะเบียน (Rtarf Mail, Rtarf Wifi)
  6. ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทางทหาร Mil-Mail
  7. Rtarf Mail ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  8. ระบบสารสนเทศ สำหรับจัดทำแบบบรรยายลักษณะ บก.ทท. Job Description System